CHỈ DẪN ĐƯỜNG ĐẾN

3rd Floor Daiko Annex Bld., 2-34 Chuo, Komaki, Aichi 485-0029 JAPAN

Đi bộ khoảng 5 phút từ ga Komaki, tuyến Meitetsu Komaki Line

IRIS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

TEL:(+81)568-71-7888FAX:(+81)568-71-7889

3RD FLOOR DAIKO ANNEX BLD., 2-34 CHUO, KOMAKI, AICHI 485-0029 JAPAN

CHỈ DẪN ĐƯỜNG ĐẾN