CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trường Nhật ngữ IRIS lưu giữ thông tin của khách hàng khi cung cấp dịch vụ. Chúng tôi sẽ sử dụng đúng cách và tuân thủ đúng luật pháp liên quan đến thông tin cá nhân.

1. Về việc thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân một cách hợp lý bất kể là biện pháp ngụy tạo hay bất chính khác.

2. Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Nhà trường sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cho phép vào các mục đích sử dụng dưới đây. Trong trường hợp sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích ngoài quy định dưới đây, chúng tôi sẽ tiến hành trên cơ sở có sự đồng ý của đương sự.

  1. Trả lời hay đính kèm tài liệu cho những nội dung trao đổi, thảo luận.
  2. Sử dụng thông tin cá nhân của cán bộ, nhân viên, ứng viên trúng tuyển nhằm mục đích quản lý nhân sự và lao động.

3. Về quản lý an toàn thông tin cá nhân

Nhà trường sẽ có những biện pháp cần thiết và thích hợp để quản lý an toàn thông tin cá nhân, ngăn chặn sự rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng các thông tin đó.

4. Về việc ủy thác thông tin cá nhân

Trong trường hợp ủy thác tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân cho bên thứ ba, nhà trường sẽ tiến hành điều tra nghiêm ngặt về bên thứ ba, lập kế hoạch quản lý an toàn thông tin cá nhân sẽ được ủy thác; đồng thời thực hiện những giám sát cần thiết và thích hợp.

5. Về việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba.

Trừ trường hợp được quy định trong các luật như Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân, nhà trường sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba bất kỳ khi không có sự đồng ý của đương sự.

6. Về việc công khai và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Khi cá nhân đương sự có yêu cầu về việc công khai thông tin cá nhân của chính mình, nhà trường sẽ nhanh chóng thực hiện theo yêu cầu. Trường hợp không xác nhận được chính xác đương sự, nhà trường sẽ không công khai thông tin như yêu cầu. Chúng tôi sẽ kiểm tra, nhanh chóng kiểm tra và thực hiện theo yêu cầu trong trường hợp thông tin cá nhân sai sót và được cá nhân đó yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, xóa bỏ… Tương tự, nhà trường cũng sẽ không xử lý nếu như không thể xác nhận được nhân thân của người yêu cầu.

Trường hợp cần liên hệ, trao đổi liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.

Trường Nhật ngữ IRIS
(+81)568-71-7888

7. Thay đổi chính sách

Nội dung của chính sách này có thể thay đổi. Trừ trường hợp chúng tôi quyết định riêng, nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực từ thời điểm đăng lên website này.

 

Ngày 01 tháng 12 năm 2017
Trường Nhật ngữ IRIS

IRIS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

TEL:(+81)568-71-7888FAX:(+81)568-71-7889

3RD FLOOR DAIKO ANNEX BLD., 2-34 CHUO, KOMAKI, AICHI 485-0029 JAPAN

CHỈ DẪN ĐƯỜNG ĐẾN